Allmänna bestämmelser

1. Upplåtelseavtalet och villkor

1.1 Genom detta Avtal får Kunden rätt att under hyrestiden förvara gods i ett särskilt angivet Förvaringsutrymme.

1.2 Upplåtelsen av Förvaringsutrymmet och förvaringen sker på de villkor som anges i Avtalet och i dessa Allmänna Bestämmelser vilka gemensamt formar Avtalet. 

1.3 Om Kunden hyr parkeringsplats eller utnyttjar andra särskilda tjänster gäller i tillämpliga delar de villkor som anges i Avtalet och de Allmänna Bestämmelserna.

2.  Hyrestid och uppsägningstid

2.1 Avtalet gäller tills vidare

2.2 Uppsägning av Avtalet kan ske av Skövde Lagerhotell AB eller Kunden till utgången av en kalendermånad. Uppsägning av Avtalet skall ske skriftligen och vara Skövde Lagerhotell AB eller Kunden till handa senast den 15:e i månaden, i annat fall anses Avtalet förlängt ytterligare en månad. 

2.3 Har Förvaringsutrymmet sagts upp skall låset vara borttaget till avtalat uppsägnings datum samt Förvaringsutrymmet tömt och städat. För borttagning av lås utgår en serviceavgift, enligt vid var tid gällande prislista.

2.4 Skövde Lagerhotell AB är berättigat att säga upp Avtalet i förtid om Kunden:

2.4.1 utan medgivande hyr ut Förvaringsutrymmet eller del av detta i andra hand;

2.4.2 använder Förvaringsutrymmet i strid med Avtalet;

2.4.3 bryter mot väsentlig ordningsregel meddelad av Skövde Lagerhotell AB;

2.4.4 dröjer med betalning av hyra, moms eller andra avgifter med mer än 30 dagar.

2.5 Vid förtida uppsägning har Skövde Lagerhotell AB rätt att debitera Kunden för alla kostnader för Förvaringsutrymmet inklusive krav och indrivning av hyresavgifter och andra kostnader samt för förvaring av godset. Skövde Lagerhotell AB har vidare rätt att förverka depositionsavgift och förskottsbetalad hyra.

3.  Hyra och avgifter samt ändringar i Avtalet         

3.1 Hyran jämte eventuell moms och andra avgifter framgår av Avtalet och skall betalas i förskott senast den första dagen i varje månad. Angiven yta är ungefärlig och kan variera beroende på förrådets utformning, förekomst av balkar, pelare, etc.

Om Kunden bedriver momspliktig verksamhet, kan moms tillkomma på hyran och särskilda tjänster. Vid för sen betalning utgår lagstadgad påminnelseavgift för skriftlig betalningspåminnelse enligt 2 § lag (1981:789) om ersättning för inkassokostnader samt förordning (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader, jämte dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från fakturans förfallodag. 

3.2 Hyran är fast under de första 6 månaderna, därefter har Skövde Lagerhotell AB rätt att göra skälig ändring av hyran. Sådan ändring skall skriftligen meddelas Kunden senast 30 dagar innan ändringen skall träda i kraft. Skövde Lagerhotell AB har rätt att vidta ändringar av Allmänna Bestämmelser med ikraftträdande 30 dagar efter det att de nya villkoren offentliggjorts eller meddelats Kunden. Kunden har rätt att säga upp Avtalet efter villkorsändringstidens ikraftträdande enligt 2.2.

3.3 Vid 10 dagars dröjsmål, eller längre, med betalning av hyresavgift och/eller eventuell moms har Skövde Lagerhotell AB rätt att vägra Kunden tillgång till Förvaringsutrymmet. 

3.4 Fakturaavgift och kreditavgift utgår enligt vid var tid gällande prislista.

4.  Depositionsavgift 

Skövde Lagerhotell AB kan begära att Kunden skall erlägga en depositionsavgift vid avtalets undertecknande eller senare. Om Kunden inte erlägger sådan depositionsavgift har Skövde Lagerhotell AB rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Depositionsavgift återbetalas vid avtalets upphörande, i den mån den inte behöver tas i anspråk av Skövde Lagerhotell AB till täckande av utestående hyra eller andra kostnader som Kunden skall svara för.

5.  Panträtt m m i förvarat gods

5.1 Skövde Lagerhotell AB har panträtt i förvarat gods till säkerhet för all hyra och andra fordringar mot Kunden som härrör från detta Avtal. Om godset förkommer eller förstörs, har Skövde Lagerhotell AB istället panträtt i ersättningsbelopp som betalats ut av försäkringsbolag eller annan. 

5.2 Om betalning inte sker i tid, har Skövde Lagerhotell AB rätt att tidigast 30 dagar efter det underrättelse om hävning sänts till Kunden realisera förvarat gods. Realisation skall ske på ett professionellt och effektivt sätt och omfatta så mycket att kostnaderna för försäljning och andra kostnader samt utestående fordringar täcks, eventuellt överskott skall betalas ut till Kunden. Skövde Lagerhotell AB skall om möjligt i förväg underrätta Kunden om hur godset kommer att realiseras. 

5.3 Om Kunden lämnat eller blivit avhyst från Förvaringsutrymmet och han inte inom 3 månader från anmaning eller 5 månader från det han lämnade, eller avhystes från Förvaringsutrymmet, har hämtat förvarat gods, har Skövde Lagerhotell AB, utöver vad som anges i punkterna 5.1 och 5.2, rätt att behålla, försälja eller låta förstöra godset utan ersättning.

5.4 Kunden befullmäktigar genom undertecknande av Avtalet Skövde Lagerhotell AB att sälja respektive förstöra förvarat gods enligt 5.2 och 5.3 efter egen bedömning.

6.  Förvarat Gods 

6.1 Endast torrt gods får förvaras i det anvisade Förvaringsutrymmet och således inga vätskor eller gaser eller annat gods som lätt kan övergå till annan form från fast form. Gods får inte förvaras på annat ställe än i Förvaringsutrymmet. Godsets totala vikt får inte överstiga 500 kg/m², om inte särskild överenskommelse därom träffats.

6.2 Det är förbjudet att förvara explosivt, brand, miljö- eller hälsofarligt eller på annat sätt skadligt gods, i Förvaringsutrymmet liksom gods som kan orsaka skada eller annan olägenhet i Förvaringsutrymmet, Förvaringsanläggningen eller omgivningen samt gods som på grund av sitt värde inte är lämpligt att förvara i Förvaringsutrymmet såsom kontanter, smycken, pälsverk och liknande. Följande är exempel på förbjudet gods: livsmedel eller annat gods som kan dra till sig skadeinsekter, levande djur, lättantändliga material eller vätskor, såsom bensin, olja, färg eller rengöringsmedel, vapen, ammunition, sprängämnen, kemiska, biologiska eller radioaktiva ämnen, miljöfarligt avfall, asbest, gasbehållare samt alla typer av gods som är olagliga att inneha, förvara eller disponera över utan särskilt tillstånd, såsom narkotiska preparat, läkemedel, gods som frånhänts annan genom brott (Stöldgods) m.m.  Om förvarat gods kan antas kunna skada person eller egendom, är Kunden skyldig att genast avlägsna godset. 

6.3 Skövde Lagerhotell AB åtar sig inte några skyldigheter i fråga om vård, tillsyn, övervakning och liknande av förvarat gods. Skövde Lagerhotell AB ansvarar inte för direkta eller indirekta skador på eller förlust av förvarat gods eller följdskador på person eller egendom orsakade av Kundens gods.

7.  Förvaringsutrymmets användning och skötsel      

7.1 Kunden får inte använda Förvaringsutrymmet för annat än förvaring av gods. Kunden skall hålla god ordning i och vara aktsam om det upplåtna Förvaringsutrymmet samt iakttaga aktsamhet vid lastning och lossning inom Förvaringsanläggningen. Kunden får inte ändra på, eller utföra några arbeten i Förvaringsutrymmet eller Förvaringsanläggningen.

7.2 För inträffad skada på, eller i, Förvaringsutrymmet är Kunden ansvarig, om han inte kan visa att han eller någon han svarar för inte är vållande till skadan. Kund skall innan han tar Förvaringsutrymmet i bruk besiktiga detta och anmäla eventuella skador.

7.3 Kunden skall se till att Förvaringsutrymmet noga töms och städas när avtalet upphör. Kunden ansvarar också för att lås tas bort vid utflyttning. Om Kunden inte gör detta har Skövde Lagerhotell AB rätt att tömma och städa Förvaringsutrymmet på Kundens bekostnad. Kunden är då skyldig att betala de faktiska kostnaderna för utrymning, städning och förvaring av godset, dock minst 300 kr.

8. Tillgång och Tillsyn

8.1 För tillgång till Förvaringsanläggningen och Förvaringsutrymmet krävs en särskild kod/kort/nyckel. Kunden skall vara aktsam om koden/kortet/nyckeln och förvara den på säkert ställe. Om Kunden misstänker att koden/kortet/nyckeln kommit i orätta händer skall detta omedelbart anmälas till Skövde Lagerhotell AB.

8.2 Kunden har tillgång till Förvaringsutrymmet under de öppettider som gäller för Förvaringsanläggningen, eller efter särskild överenskommelse. Skövde Lagerhotell AB ansvarar inte för tillfälliga hinder i Kundens tillgång till Förvaringsutrymmet p.g.a. elavbrott, snöhinder, tekniska problem och liknande eller på annat förhållande som ligger utanför Skövde Lagerhotell ABs kontroll. 

8.3 Skövde Lagerhotell AB har rätt att få tillgång till Förvaringsutrymmet för reparation och tillsyn av Förvaringsutrymmet eller Förvaringsanläggningen, eller vid hot om skada och förstörelse. Skövde Lagerhotell AB skall i skälig tid i förväg underrätta Kunden om de planerade åtgärderna samt, om Kunden inte är närvarande när åtgärderna vidtas, dokumentera dessa på lämpligt sätt, såvida det inte är fråga om åtgärder i anledning av omedelbart hot om skada eller förstörelse. Skövde Lagerhotell AB har även rätt att få tillgång till Förvaringsutrymmet när hyrestiden gått ut, eller avtalet upphört för att utrymma Förvaringsutrymmet samt inventera förvarat gods. 

9. Andrahandsuthyrning och ansvar för utomstående m.m. 

9.1 Kunden har inte rätt att låta annan förvara gods i, eller på annat sätt utnyttja det upplåtna Förvaringsutrymmet utan Skövde Lagerhotell ABs skriftliga medgivande. Kunden får inte hyra ut förrådet eller del av detta utan Skövde Lagerhotell ABs skriftliga medgivande. Kunden ansvarar för annan som ges tillgång till Förvaringsutrymmet och/eller Förvaringsanläggningen. 

9.2 Kunden intygar att denne är ägare av det förvarade godset i Förvaringsutrymmet. Kunden samtycker till att den som innehar rätt kod/kort/nyckel har Kundens tillstånd att få tillträde till Förvaringsutrymmet och Förvaringsanläggningen. Kunden, eller den som har Kundens tillstånd, skall dock alltid kunna uppvisa legitimation eller på annat sätt styrka sin identitet vid vistelse inom Förvaringsanläggningen.

10. Obligatoriskt försäkringsskydd

10.1 Kund skall hålla egendom som förvaras i Förvaringsutrymmet försäkrat. Försäkringsskyddet skall omfatta hela det gällande faktiska värdet av sådan egendom som Kunden avser att förvara i Förvaringsutrymmet och gälla under hela Avtalets giltighetstid

10.2 Kunden att på egen hand tillse att egendom som Kunden avser att förvara i Förvaringsutrymmet är försäkrad. Försäkringsskyddet skall omfatta hela det gällande faktiska värdet av egendomen och gälla under detta Avtals giltighetstid och omfatta även skador som Kundens egendom orsakar på Förvaringsutrymmet, Förvaringsanläggningen och andra kunders egendom eller för andra skador som Kunden ansvarar för enligt Avtalet. 

11.  Personuppgifter  

11.1 Kunden samtycker till att Skövde Lagerhotell AB behandlar, inhämtar och lämnar ut uppgifter om Kunden för informationsändamål och marknadsföring.                 

11.2 De personuppgifter om Kunden som behandlas är nödvändiga för att Avtalet skall kunna administreras och för att avtalsförpliktelser skall kunna fullgöras, samt för att kunna fullgöra förpliktelser enligt lag. 

11.3 Uppgifterna kommer från Kunden eller annat bolag som Skövde Lagerhotell AB samarbetar med. Personuppgifterna utgör bland annat underlag för marknads- och riskanalys, affärs- och metodutveckling, statistik och riskhantering, marknadsföring och service i övrigt.

11.4 Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till andra bolag som Skövde Lagerhotell AB samarbetar med, eller till myndigheter.

11.5 Begäran om vilka personuppgifter som behandlas skall vara skriftlig och ställas till “PULansvarig” på Skövde Lagerhotell ABs adress enligt Avtalet.

12. Överlåtelse

Kunden kan inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annan utan Skövde Lagerhotell ABs skriftliga medgivande.

13. Övriga bestämmelser

Om Kunden genom felaktig kodanvändning eller på annat sätt orsakar falsklarm i Förvaringsanläggningen är Kunden skyldig att betala kostnaderna för samtliga vidtagna åtgärder, såsom utryckning av väktare, med anledning av det felaktiga larmet, dock minst 2 500 kr för varje falsklarm.

14. Meddelande

14.1 Kunden skall skriftligen meddela Skövde Lagerhotell AB adressändringar.

14.2 Kunden anses ha fått del av meddelande fem vardagar efter avsändande genom brev eller fax som sänts till av Kunden angiven adress.

15.  Tvist 

Tvist mellan Kund och Skövde Lagerhotell AB skall avgöras av svensk domstol med tillämpning av svensk rätt.